Horitzó 2030

El Col·legi Sant Miquel dels Sants, al llarg de més de 150 anys d’història, ha viscut molts canvis polítics i socials. Des del segle XIX i al llarg del segle XX el sistema educatiu s’ha anat adaptant a les diferents circumstàncies històriques. En diferents contextos, el nostre centre s’ha caracteritzat per avançar-se als canvis i s’han redactat documents que expressen un model d’escola sempre atenta al futur de l’educació. El 2020 el nostre Col·legi comença a desplegar l’Horitzó 2030, que recull la línia estratègica de l’escola dels propers deus anys.

El nostre Horitzó 2030 té dos eixos sobre els quals tot gira: les persones i el coneixement. Al voltant d’aquests dos grans eixos, hi giren els entorns d’aprenentatge i les estructures organitzatives. Quatre àmbits de treball que es concreten en diferents objectius.

Enfortir el vincle escola-família

Enfortir el vincle escola-família en benefici de l’alumnat i de tota la comunitat educativa.

Projecte comú

Generar i promoure una xarxa de relacions, interessos i vincles per sentir-nos partícips d’un projecte comú i reduir la distància entre els membres de la comunitat per fomentar un entorn on tothom s’hi senti implicat.

Esdevenir un node d’educació

Esdevenir un node d’educació adreçat a tot tipus de col·lectius, que combini ofertes d’educació formal i espais d’aprenentatge no formal, adreçat a la comunitat del Col·legi i a tothom que en vulgui formar part. Tenir en compte la vida professional, els interessos vocacionals I també el currículum vital de les persones.

Educació integral i personalitzada

Educar cadascun dels nois i noies de manera integral i personalitzada per tal de desenvolupar competències personals, socials i acadèmiques, amb projecció de futur.

Afavorir el potencial de l’alumnat

El professional del Col·legi ha de ser una persona capaç de facilitar contextos que afavoreixin el desenvolupament de tot el potencial que té l’alumnat. Ha de ser una persona flexible, dinàmica i col·laboradora que garanteixi el treball en xarxa i que doni totes les respostes possibles a les necessitats de cada un dels i les alumnes en un context de globalitat.

Competència global

Afavorir, des de la comunitat educativa, l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats, actituds i valors que condueixin al desenvolupament de la competència global entesa com a quelcom que vol afavorir el diàleg intercultural.

Escola oberta i flexible

Oferir un model d’escola oberta a l’entorn, flexible i capaç d’incloure les diferents modalitats d’educació -formal i no formal- per facilitar el desenvolupament integral del nostre alumnat.

Aprenentatge actiu

Afavorir un aprenentatge actiu basat en la recerca, que potenciï la formulació de preguntes, el rigor metòdic i l’exploració, i faci possible una comprensió crítica tant del medi natural com del social. Propiciar l’assoliment de la competència investigadora en tots els nivells i entendre el coneixement com un procés creatiu, arrelat en una gestió honesta de la informació i encaminat a l’elaboració d’un discurs propi i compromès.

Apoderar l’alumnat

Apoderar l’alumnat a través de la participació activa i el treball en valors, per potenciar les habilitats personals i l’educació socioemocional, en un aprenentatge aplicat i vivencial. Aprendre per a la vida formant persones íntegres i interconnectades amb el món, a partir d’aprenentatges significatius, tot establint vincles que afavoreixin el sentiment de pertinença al Col·legi.

Espais especialitzats

Crear i adequar espais especialitzats i adaptats tecnològicament i sensorialment per a l’educació formal i no formal, tenint en compte les necessitats educatives i les condicions de l’entorn que l’escola i l’alumnat necessiten.


L’Horitzó 2030 d’elpetitmiquel i del Col·legi Sant Miquel dels Sants té dos eixos sobre els quals tot gira: les persones i el coneixement. Al voltant d’aquests dos grans eixos, hi giren els entorns d’aprenentatge i les estructures organitzatives. Quatre àmbits de treball que es concreten en diferents objectius.

Horitzó 2030. Col·legi Sant Miquel dels Sants. Vic